Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest F.H.U. KW ZIELIŃSCY.

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kwzielinscy.pl

 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł, jak również w wyniku spotkań i transakcji handlowych oraz prowadzonej korespondencji.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy handlowej, realizacji zawartych z Państwem umów, bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy, którym jest:

  • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez F.H.U. KW ZIELIŃSCY obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec F.H.U. KW ZIELIŃSCY w zakresie przetwarzanych danych?

 

F.H.U. KW ZIELIŃSCY zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez F.H.U. KW ZIELIŃSCY jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w nawiązaniu współpracy handlowej, realizacji zawartych umów bądź świadczeniu usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE – USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

 

F.H.U. KW ZIELIŃSCY nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).